Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zwrot podatku akcyzowego w 2018 roku

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2018 ROKU

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien w terminie:

od  dnia 01 lutego  2018 r. do dnia 28 lutego 2018 r.

złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Serock wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z oryginałami faktur VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2017r. do 31 stycznia 2018 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 roku ( Dz. U. z 2017 poz.2215) w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 roku nie zmienia się stawka zwrotu  podatku akcyzowego i wynosi 1 zł za 1 litr. Limit zwrotu ustala się  stosując nadal ten sam przelicznik tj.  86 zł za 1 ha użytków rolnych.

W przypadku nie wykorzystania limitu w pierwszym terminie o zwrot podatku można ubiegać się  w  drugim terminie .

Pieniądze wypłacane będą w pierwszym terminie: 3 - 30 kwietnia 2018 r.   przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Drugi termin naboru wniosków - od 1 do 31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami VAT, wystawionymi za zakup oleju napędowego od 1 lutego do  31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

W drugim terminie pieniądze wypłacane będą w dniach 1 – 31 października 2018 r.  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Informacje : zakładka BIP/PRAWO LOKALNE/PODATKI I OPŁATY/ .

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków będą udzielane przez pracowników Referatu Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji Urzędu Miasta i Gminy Serock, pokój 35 i pod numerem telefonu (22) 782 88 07, (22) 782 88 09.

 • autor informacji: Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji
  data wytworzenia: 2018-01-19
 • opublikował: Anna Bilińska
  data publikacji: 2018-01-19 14:11

Użytkowanie wieczyste w 2018 roku

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W  2018 ROKU

W dniu 31 marca 2018 roku mija termin  opłaty rocznej użytkowania wieczystego. Opłatę wnosimy bez wezwania przelewem na rachunek bankowy

Miasta i Gminy  Serock o numerze:

                            28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

Istnieje również możliwość płacenia kartą płatniczą lub za pośrednictwem telefonu z wykorzystaniem kodów blik (PKO Bank Polski, ING, PeoPay)  bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Informacje : zakładka BIP/PRAWO LOKALNE/PODATKI I OPŁATY/ oraz tel.022 782 88 07(8,9) pok. 34,36 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Serock.

 • autor informacji: Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji
  data wytworzenia: 2018-01-19
 • opublikował: Anna Bilińska
  data publikacji: 2018-01-19 14:13

Opłata za psa w 2018 roku

OPŁATA  ZA PSA W 2018 ROKU

    Opłata  dotyczy właścicieli psów, osób fizycznych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Serock.

Do dnia 31 marca 2018  roku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej 132/XVI/07 z dnia 26 listopada 2007  i Uchwały Nr 142/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku należy dokonać opłaty na rachunek bankowy Miasta i Gminy Serock. Wysokość opłaty rocznej od jednego posiadanego psa wynosi 40,00 zł .

Opłatę należy wnieść  bez wezwania.

W przypadku  podatników podatku rolnego, którzy posiadają gospodarstwo rolne przysługuje zwolnienie z tytułu posiadania dwóch psów. Również osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe są zwolnione  z opłaty z tytułu posiadania jednego psa. Osobom zaliczanym do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przysługuje zwolnienie z tytułu posiadania jednego psa oraz osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - przysługuje zwolnienie z tytułu posiadania jednego psa asystującego.

            Opłaty będzie można dokonać :

- na rachunek bankowy Miasta i Gminy  Serock o numerze:

                            28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

- kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Serock lub bezpośrednio w kasie Banku  Spółdzielczego w Legionowie, odział w Serocku lub za pośrednictwem telefonu z wykorzystaniem kodów blik (PKO Bank Polski, ING, PeoPay) .

Płacąc podatki w kasie banku oraz przy użyciu karty płatniczej lub telefonu z wykorzystanie kodów blik  nie są  naliczane dodatkowe opłaty.   

 • autor informacji: Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji
  data wytworzenia: 2018-01-19
 • opublikował: Anna Bilińska
  data publikacji: 2018-01-19 14:15

Podatki i opłaty lokalne w 2018 roku

Podatki i opłaty lokalne w 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Serock informuje, że Podatki i Opłaty Lokalne na 2018 rok w gminie Serock pozostają na tym samym poziomie co w roku 2017

Od dnia 1 stycznia 2018 roku będziemy płacić :

Podatek od nieruchomości:

1) od gruntów :

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,79 zł od1 m² powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,28 zł od 1 m² powierzchni.
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U.,poz.1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego- 1,50 zł od 1 m 2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,67 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –19,76 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń– 4,61 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,95 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków gospodarczych i komórek, dla których stawka wynosi 3,50 zł od 1 m²powierzchni użytkowej.

3) od budowli

2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 274/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku, obowiązują wzory informacji i deklaracji podatkowych.

 Formularze:

 • Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1/pobierz/
 • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości,IN-1/pobierz/
 • Dane o nieruchomości-ZN-1/A/pobierz/
 • Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości-ZN-1/B/pobierz/

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.) ;
 • Uchwała Nr 270/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r.w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i inkasa;
 • Uchwała Nr 274/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
 • Uchwała Nr 513/LV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 • Komunikat Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Postawą opodatkowania gruntów i budynków są dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe. Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, lasy, nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi oraz grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (grunty sklasyfikowane w ewidencji jako Wp i Ws) oraz grunty budowlane.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Przedmiot opodatkowania:

1. grunty

2. budynki lub ich części

3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Postawą opodatkowania dla gruntów jest powierzchnia, dla budynków powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość . Powierzchnia pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,4 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,4 m powierzchnię tę pomija się.

Podmiot opodatkowania

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne ,osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej ,będące:

1. właścicielami nieruchomości lub obiektu budowlanego

2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektu budowlanego

3. użytkownicy wieczyści gruntu

4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem Agencji Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości oraz posiadanie jest bez tytułu prawnego( posiadacze samoistni).

Wyłączone z opodatkowania są między innymi :

Użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych, nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, grunty zajęte na pasy drogowe dróg publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle. Opodatkowaniu nie podlegają również nieruchomości będące własnością państw obcych, przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedzibę przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji (obowiązuje zasada wzajemności).

Zwalnia się z opodatkowania podatkiem od nieruchomości między innymi-

 • grunty ,budynki lub ich części zajęte na potrzebny prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży;
 • grunty budynki i budowle w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody służące bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody.
 • nieruchomości gminne –grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gminne jednostki sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku zaistnienia zmian w przedmiocie opodatkowania w trakcie roku podatkowego (np. zmiana sposobu wykorzystania gruntu, budynku lub jego części )wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. nabycie lub sprzedaż nieruchomości) podatnicy są zobowiązani do składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego leśnego IN-1 w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności.

W przypadku nowo wybudowanych budowli albo budynków lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje od dnia 1 stycznia następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynków lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Nie wydaje się decyzji przy małej kwocie podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego( do kwoty niższej niż 7 złotych.)

Jednorazowa płatność podatku w przypadku podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz w przypadku zobowiązania podatkowego nie przekraczającego kwoty 100,00 zł.

Terminy płatności: osoby fizyczne –do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada

Terminy płatności: osoby prawne –do 15 dnia każdego miesiąca, za styczeń do 31 stycznia.

Podatek rolny :

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – 100 zł za 1 ha.
 • od 1 ha gruntów stanowiących działki rolne – 200,00 zł za 1 ha.
 • równowartość 5 q żyta x 40 zł = 200,00 zł).

Przedmiot opodatkowania: Opodatkowaniem podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i innej niż działalność rolnicza.

Od 2016 roku obowiązują nowe zasady ustalania podatku rolnego dla gruntów pod stawami, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, gruntów pod rowami oraz gruntów rolnych zabudowanych, bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego. Przeliczenia dokonuje się w następujący sposób :

- 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, tarcicą głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych -1 ha przeliczeniowy;

- 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i gruntów zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami-0,2 ha przeliczeniowego.

Podmiot opodatkowania: Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące :

 1. właścicielami gruntów,
 2. posiadaczami samoistnymi gruntów,
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
 4. posiadaczami gruntów ,stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie :
 • wynika z umowy zawartej z właścicielem ,z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego;
 • jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnych i Lasów Państwowych;
 1. dzierżawcami-jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskania rent strukturalnych.

Od 2016 roku ulega likwidacji ulga żołnierska. Ulga z tytułu klęski żywiołowej przysługuje wyłącznie w przypadkach opisanych w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 roku. Ulgę przyznaje się na rok podatkowy w którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej. Przy przyznaniu ulg i ustalaniu ich wysokości uwzględnia się wysokość otrzymanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia ustawowego.

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa z upływem miesiąca, w którym powstały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Formularze:

 • Deklaracja na podatek rolny DR-1/pobierz/
 • Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1/pobierz/
 • Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A/pobierz/
 • Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B/pobierz/

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,poz.1892 ze zm.)
 • Uchwała Nr 391/XXXVI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 października 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2018.
 • Uchwała Nr 274/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2018 rok.

Podatek leśny :

Stawka podatku leśnego na 2018 rok wynosi - 43,3532 zł za 1 ha.

( 0,220 m 3 x 197,06 zł.)

Formularze:

 • Deklaracja na podatek leśny DL-1/pobierz/
 • Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1/pobierz/
 • Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A/pobierz/
 • Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B/pobierz/

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz. U. z 2017 r.,poz.1821 ze zm.)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna ,obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podmiot opodatkowania

Jeżeli mieszkasz, lub prowadzisz działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Serock i posiadasz niżej wymienione środki transportu jesteś zobowiązany do wnoszenia podatku od środków transportowych. Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby:

 1. osoby fizyczne i prawne, które są właścicielami wymienionych poniżej środków transportowych,
 2. jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Jako właścicieli traktuje się również posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskie jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczna lub prawną podmiotowi polskiemu.

Przedmiotem opodatkowania są:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
 • przyczepy i naczepy ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną rzez podatnika podatku rolnego,
 • przyczepy i naczepy ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 • autobusy.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym środek transportu został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej, został nabyty lub został ponownie dopuszczony do ruchu .Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca w którym pojazd został wyrejestrowany lub została wydana decyzja o czasowy wycofaniu pojazdu z ruch lub upłynął czas na który pojazd powierzono. Zwalnia się z obowiązku podatkowego między innymi pojazdy zabytkowe, mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz używane do celów specjalnych(według definicji zawartych w przepisach o ruchu drogowym).

Osoby fizyczne i osoby prawne, które są właścicielami wyżej wymienionych środków transportowych oraz jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany mają obowiązek złożenia do dnia 15 lutego każdego roku deklaracji na podatek od środków transportowych oraz załącznika do deklaracji, który zawiera szczegółowe informacje i dane o pojazdach.

Termin płatności: 15 lutego i 15 września każdego roku na rachunek bankowy gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Rada Gminy może obniżyć górne stawki podatku oraz dokonać zwolnień.

Formularze:

 • Deklaracja na podatek od środków transportowych –DT-1 /pobierz/
 • Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych- DT-1A /pobierz/

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 21 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.)
 • Uchwała Nr 151/XV/2015 z dnia 30.11.2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
 • Komunikat Ministra Finansów z dnia 6 października 2017 roku  w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 roku.

W 2018 roku podatki i opłaty będziemy wnosić na:

 - indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzjach podatkowych lub w informacjach o opłacie za  gospodarowanie odpadami komunalnymi,
-   na rachunek ogólny Miasta i Gminy  Serock o numerze:

                                              28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

-   kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Serock lub bezpośrednio w kasie Banku  Spółdzielczego w Legionowie ,Filia w Serocku, ul. Rynek 21,
- za pośrednictwem telefonu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Serock z wykorzystaniem kodów blik ( Bank Polski, ING, PeoPay)

 

           Płacąc podatki w kasie banku oraz przy użyciu karty płatniczej nie ponosimy dodatkowych  opłat.    

Od dnia 1 października 2016 roku nie można dokonywać wpłaty podatków lokalnych w formie gotówki w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Serock. Wpłaty podatków w formie gotówki przyjmuje Bank Spółdzielczy w Legionowie, którego siedziba znajduje przy Rynku w Serocku. Wpłacając podatki prosimy o posiadanie decyzji wymiaru podatku. Decyzja zawiera kwotę raty podatku oraz numer rachunku bankowego na który należy wpłacić podatek. Są to informacje niezbędne do wykonania dyspozycji płatności podatku przez pracownika banku. Dane te znajdują się na decyzjach podatkowych doręczanych podatnikom na początku każdego roku. W przypadku braku decyzji niezbędne informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Serock
( I piętro – pokój 34, 35, 36) lub pod numerem telefonów: 022 782-88-08; 022 782-88-09; 022 782-88-07; 022 782-88-30; 022 782-88-50; 022 782-88-88. Od pobranych kwot bank nie nalicza dodatkowych opłat.

Opłata miejscowa

Wysokość opłaty miejscowej w 2018 roku wynosi 2,17 zł za każdą rozpoczętą dobę.

Podstawa prawna :

 • Uchwała Nr 272/XXV/2015 z dnia 7 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę 149/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie opłaty miejscowej.

Opłaty należy  dokonać :

- na rachunek bankowy Miasta i Gminy  Serock o numerze:

                            28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

Opłata targowa

Opłata targowa w 2018 roku wynosi:

Do 12 m2 zajmowanej powierzchni- 4 zł za każdy rozpoczęty metr zajmowanej powierzchni dziennie.

Powyżej 12 m2 zajmowanej powierzchni - 6 zł za każdy rozpoczęty metr zajmowanej powierzchni dziennie przekraczającej 12 m2.

Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć 751,65 zł.

Zasady handlu na targowisku miejskim w Serocku

Zasady handlu na targowisku miejskim w Serocku określa regulamin. Treść regulaminu stanowi załącznik do Uchwały Nr 200/XX/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 kwietnia 2016 roku.

Podstawa prawna :

 • Uchwała Nr 273/XXV/2015 z dnia 7 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę 148/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej.

         

                     Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2017 roku nastąpiła zmiana w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Serock dla nieruchomości wykorzystywanych sezonowo

Od dnia 01.01.2017 roku nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne zostały włączone do systemu odbioru odpadów komunalnych. Oznacza to, że odpady komunalne wytwarzane przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe będą odbierane przez wyspecjalizowaną firmę świadczącą usługi na rzecz Miasta i Gminy Serock. Od ww nieruchomości została ustalona stawka opłaty ryczałtowej odpowiednio:

 • 120 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 240 zł za rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Stawka opłaty ryczałtowej obowiązuje od 01 stycznia 2017 roku. Termin wniesienia opłaty ryczałtowej : do dnia 15 marca 2018 roku.

Właściciele którzy dotychczas nie składali deklaracji proszeni są o ich złożenie na druku – Załącznik nr 2 (pobierz) do Uchwały Nr 231/XXII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 czerwca 2016 roku, w terminie do dnia 30 listopada 2016 roku. Formularz deklaracji oraz przykładowy sposób wypełnienia deklaracji znajduje się na stronie internetowej Miasta i Gminy Serock- www.serock.pl, zakładka : Nowe zasady na nasze odpady, DEKLARACJE I HARMONOGRAMY, Sytuacja 3 i Sytuacja 4 lub w PORADNIKU PODATNIKA, Referat Podatków ,Opłat Lokalnych i Windykacji .

Deklaracji nie muszą składać te osoby, które wcześniej złożyły deklarację. Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi nie dotyczą nieruchomości zamieszkałych na stałe .

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia13 września1996 roku o utrzymaniu i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r,poz .250).
 2. Uchwała Nr 208/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , położonych na terenie Miasta i Gminy Serock ,na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
 3. Uchwała Nr 209/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 4. Uchwała Nr 211/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Serock oraz zarządzenia poboru opłaty,określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 5. Uchwała Nr 231/XXII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

                             

 • autor informacji: Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji
  data wytworzenia: 2018-01-19
 • opublikował: Anna Bilińska
  data publikacji: 2018-01-19 14:20
 • zmodyfikował: Anna Bilińska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-06 11:45

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19085
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-02-06 11:45

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21
05-140 Serock

NIP Urzędu Miasta i Gminy Serock 536-00-17-407

NIP Miasta i Gminy Serock
536-17-39-574

Bank Spółdzielczy w Legionowie
05-120 Legionowo, ul. Rynek 4
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

 

Dane kontaktowe

tel.: 22 782 88 00
fax: 22 782 74 99

e-mail: umg@serock.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 18.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2182486
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-11 12:34

Stopka strony