Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) zwołuję L uroczystą Sesję Rady Miejskiej w Serocku w dniu 18 października 2018r. w Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35.

Początek obrad o godz. 13.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Serocku w kadencji 2014-2018.
4. Wręczenie medali "Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock".
5. Wystąpienia okolicznościowe.
6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku
/-/ Artur Borkowski

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) zwołuję LI Sesję Rady Miejskiej w Serocku w dniu 29 października 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21.

Początek obrad o godz. 14.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII, XLVIII, XLIX, L sesji Rady Miejskiej w Serocku.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku o działalności między sesjami.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o działalności między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2019 rocznego programu współpracy gminy Miasto i Gmina Serock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Kluby kluczowych Kompetencji" złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-06/17 dla Osi Priorytetowej X "Edukacja dla rozwoju regionu" Działania 10.01 "Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży" Poddziałania 10.01.01 "Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)" RPO WM.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na zadania służące ochronie powietrza polegające na wymianie użytkowanych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Serock.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin nazwy ul. Migdałowa.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania drodze położonej we wsi Izbica nazwy ul. Sarenki.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Ponadczasowa.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr 14/3 obręb Ludwinowo Dębskie, gm. Serock.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 504/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 2018r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja F1 obręb Jadwisin.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar A3.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w roku 2018.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2018-2027.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli realizacji konserwacji i utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.
23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
24. Sprawy różne.
25. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku
/-/ Artur Borkowski

 

  • opublikował: Anna Bilińska
    data publikacji: 2018-10-23 15:17
  • zmodyfikował: Anna Bilińska
    ostatnia modyfikacja: 2018-10-30 09:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 605
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-30 09:06

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21
05-140 Serock

NIP Urzędu Miasta i Gminy Serock 536-00-17-407

NIP Miasta i Gminy Serock
536-17-39-574

Bank Spółdzielczy w Legionowie
05-120 Legionowo, ul. Rynek 4
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

 

Dane kontaktowe

tel.: 22 782 88 00
fax: 22 782 74 99

e-mail: umg@serock.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 18.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2600551
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-23 15:32

Stopka strony