Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski

Kalendarium

«maj 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.serock.pl

Treść strony

Podatki i opłaty lokalne w 2024 roku

Podatki i opłaty lokalne w 2024 r.

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) określone przez Ministra Finansów. ( Rozporządzenie Ministra Finansów poz. 1104, poz.1105, poz.1126)

Nowe formularze mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu, których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 roku stosuje się dotychczasowe wzory informacji i deklaracji uchwalone przez Radę Miejską w Serocku Nr 274/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016r.

Urząd Miasta i Gminy Serock informuje, że od 01 stycznia 2024r zgodnie z Uchwałą nr 783/LXXIII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 października 2023 obowiązują nowe stawki podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Serock.

Od dnia 1 stycznia 2024 roku będziemy płacić :

Podatek od nieruchomości:

1) od gruntów :

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,22 zł od1 m² powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,66 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,60 zł od 1 m² powierzchni.
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U z 2021.,poz.485 z póź.zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie  nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego- 3,96 zł od 1 m 2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 1,03 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –31,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 14,82 od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń– 6,46 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 10,56 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków gospodarczych i komórek, dla których stawka wynosi 5,28 od 1 m²powierzchni użytkowej.

3) od budowli

2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 274/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku, obowiązują wzory informacji i deklaracji podatkowych kiedy obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019roku. 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 70 t.j.) ;
 • Uchwała Nr 783/LXXIII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 października 2023., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
 • Uchwała Nr 624/LVIII/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 października 2022., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
 • Uchwała Nr 478/XLIII/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17 listopada 2021r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
 • Uchwała Nr 301/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 października 2020r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i inkasa
 • Uchwała Nr 165/XVI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i inkasa;
 • Uchwała Nr 270/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r.w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i inkasa;
 • Uchwała Nr 274/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych ( dla obowiązku podatkowego który powstał przed 01 lipca 2019r);
 • Uchwała Nr 513/LV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Postawą opodatkowania gruntów  i budynków są dane zawarte  w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe. Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane  w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, lasy, nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi oraz grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (grunty sklasyfikowane w ewidencji jako Wp i Ws) oraz grunty budowlane.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Przedmiot opodatkowania:

 1. grunty
 2. budynki lub ich części
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Postawą opodatkowania dla  gruntów  jest powierzchnia,  dla budynków powierzchnia użytkowa, dla budowli  ich wartość . Powierzchnia pomieszczeń lub  ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,4 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli  wysokość jest mniejsza niż 1,4 m powierzchnię tę pomija się.

Podmiot opodatkowania

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne ,osoby prawne, jednostki organizacyjne  w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej ,będące:

 1. właścicielami nieruchomości lub obiektu budowlanego
 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektu budowlanego
 3. użytkownicy wieczyści gruntu
 4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących   własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika  z umowy zawartej z właścicielem Agencji Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości oraz posiadanie jest bez tytułu prawnego( posiadacze samoistni).

Wyłączone z opodatkowania są między innymi :

Użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych, nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, grunty zajęte na pasy drogowe dróg publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle. Opodatkowaniu nie podlegają również nieruchomości będące własnością państw obcych, przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedzibę przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji (obowiązuje zasada wzajemności).  

Zwalnia się z opodatkowania podatkiem od nieruchomości między innymi-

 • grunty ,budynki lub ich części  zajęte na potrzebny prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży;
 • grunty budynki i budowle w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody służące bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody.
 • nieruchomości gminne –grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gminne jednostki sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku zaistnienia zmian w przedmiocie opodatkowania w trakcie roku podatkowego (np. zmiana sposobu wykorzystania gruntu, budynku lub jego części )wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. nabycie lub sprzedaż  nieruchomości) podatnicy są zobowiązani do składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego leśnego IN-1 w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności.

W przypadku nowo wybudowanych budowli albo budynków  lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje od dnia 1 stycznia następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynków lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Nie wydaje się decyzji przy małej  kwocie podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego (do kwoty niższej niż 7 złotych.)

Jednorazowa płatność podatku w  przypadku podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz  w przypadku zobowiązania podatkowego nie przekraczającego kwoty 100,00 zł.

Terminy płatności: osoby fizyczne –do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada

Terminy płatności: osoby prawne –do 15 dnia każdego miesiąca, za styczeń do 31 stycznia.

Podatek rolny :

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – 192,50 zł za 1 ha.
 • od 1 ha gruntów stanowiących działki rolne –385,00 zł za 1 ha.
 • równowartość 5 q żyta x 77,00 zł = 385,00 zł).

Przedmiot opodatkowania: Opodatkowaniem podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i innej niż działalność rolnicza.

Od 2016 roku obowiązują nowe zasady ustalania podatku rolnego dla gruntów pod stawami, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na  użytkach rolnych, gruntów pod rowami oraz gruntów rolnych  zabudowanych, bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego. Przeliczenia dokonuje się w następujący sposób :

- 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, tarcicą głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych -1 ha przeliczeniowy;

- 1 ha  gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów  zadrzewionych i gruntów zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami-0,2 ha przeliczeniowego.

Podmiot opodatkowania: Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące :

 1. właścicielami gruntów,
 2. posiadaczami samoistnymi gruntów,
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
 4. posiadaczami gruntów ,stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie :
 • wynika z umowy zawartej z właścicielem ,z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego;
 •  jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnych i Lasów Państwowych;
 1.  dzierżawcami-jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskania rent strukturalnych.      

Od 2016 roku ulega likwidacji ulga żołnierska. Ulga z tytułu klęski żywiołowej przysługuje wyłącznie w przypadkach opisanych w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 roku. Ulgę przyznaje się na rok podatkowy w którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej. Przy przyznaniu ulg i ustalaniu ich wysokości uwzględnia się wysokość otrzymanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia ustawowego.

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie  tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek  podatkowy w podatku rolnym wygasa z upływem miesiąca, w którym powstały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r poz.333 .)
 • Uchwała 792/LXXIV/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2024.
 • Uchwała 673/LX/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2023.
 • Uchwała 480/XLIII/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2022.
 • Uchwała Nr 312/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 02 grudnia 2020 roku w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2021.
 • Uchwała Nr 164/XVI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2020.
 • Uchwała Nr 274/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych( dla obowiązku podatkowego który powstał przed 1 lipca 2019 roku);
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2024 rok.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

Podatek leśny :

Stawka podatku leśnego na 2024 rok wynosi -  72,0346 zł za 1 ha.

( 0,220 m 3 x 327,43 zł.)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz. U. z 2019 r.,poz.888)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny.

 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podmiot opodatkowania

Jeżeli mieszkasz, lub prowadzisz działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Serock i posiadasz niżej wymienione środki transportu jesteś zobowiązany do wnoszenia podatku od środków transportowych. Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby:

 1. osoby  fizyczne i prawne, które są właścicielami wymienionych poniżej środków transportowych,
 2. jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Jako właścicieli traktuje się również posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskie  jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczna lub prawną podmiotowi polskiemu. 

Przedmiotem opodatkowania są:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej  niż 12  ton,
 • przyczepy i naczepy ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną  rzez podatnika podatku rolnego,
 • przyczepy i naczepy ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą lub wyższą niż 12 ton  , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną  przez podatnika podatku rolnego,
 • autobusy.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym środek transportu został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej, został nabyty lub został ponownie dopuszczony do ruchu .Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca w którym pojazd został wyrejestrowany lub została wydana decyzja o czasowy wycofaniu pojazdu z ruch lub upłynął czas na który pojazd powierzono. Zwalnia się z obowiązku podatkowego między innymi pojazdy zabytkowe, mobilizacyjne, pojazdy specjalne  oraz używane do celów specjalnych(według definicji zawartych w przepisach o ruchu drogowym).

Osoby fizyczne i osoby prawne, które są właścicielami wyżej wymienionych środków transportowych oraz jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, na które  środek transportowy jest zarejestrowany mają obowiązek złożenia do dnia 15 lutego każdego roku deklaracji na podatek od środków transportowych oraz załącznika do deklaracji, który zawiera szczegółowe informacje i dane o pojazdach.

Termin  płatności: 15 luty i 15 wrzesień każdego roku na rachunek bankowy gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Rada Gminy może obniżyć górne stawki podatku oraz dokonać zwolnień.

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 21 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 70 t.j.)
 • Uchwała Nr 793/LXXIV/2023 z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
 • Uchwała Nr 638/LX/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
 • Uchwała Nr 479/XLIII/2021 z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
 • Uchwała Nr 313/XXIX/2020 z dnia 02 grudnia 2020r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
 • Uchwała Nr 151/XV/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
 • Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 roku  w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 roku.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

W 2024 roku podatki i opłaty będziemy wnosić na:

    - indywidulane rachunki bankowe wskazane w decyzjach podatkowych lub w informacjach o opłacie za     gospodarowanie odpadami komunalnymi,

   -   na rachunek ogólny Miasta i Gminy  Serock o numerze:

                     28 8013 0005 2007 0015 0994 0002

  -   kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Serock lub bezpośrednio w kasie Banku  Spółdzielczego w Legionowie ,Fila w Serocku, ul. Rynek 21 .

              Płacąc podatki w kasie banku oraz przy użyciu karty płatniczej nie ponosimy dodatkowych  opłat.    

Od dnia 1 października 2016 roku nie można dokonywać wpłaty podatków lokalnych w formie gotówki w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Serock. Wpłaty podatków w formie gotówki przyjmuje Bank Spółdzielczy w Legionowie, którego siedziba znajduje przy Rynku w Serocku. Wpłacając podatki prosimy o posiadanie decyzji wymiaru podatku. Decyzja  zawiera kwotę raty podatku oraz numer rachunku bankowego na który należy wpłacić podatek. Są to informacje niezbędne do wykonania dyspozycji płatności podatku przez pracownika banku. Dane te znajdują się na decyzjach podatkowych doręczanych podatnikom  na początku każdego roku. W przypadku braku decyzji niezbędne informacje można uzyskać osobiście  w  Urzędzie Miasta i Gminy Serock ( stanowisko 1 - BOM) lub pod numerem telefonów: 022 782 88 07; 022 782-88-08 ; 022 782-88-09; 022 782-88-30; 022 782-88-50; 022 782-88-88. Od pobranych kwot bank nie nalicza dodatkowych opłat.

OPŁATA  ZA PSA W 2024 ROKU

  Opłata  dotyczy właścicieli psów, osób fizycznych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Serock.

Do dnia 31 marca 2024 roku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej 132/XVI/07 z dnia 26 listopada 2007  i Uchwały Nr 142/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku należy dokonać opłaty na rachunek bankowy Miasta i Gminy Serock. Wysokość opłaty rocznej od jednego posiadanego psa wynosi 40,00 zł .

Opłatę należy wnieść  bez wezwania.

W przypadku  podatników podatku rolnego, którzy posiadają gospodarstwo rolne przysługuje zwolnienie z tytułu posiadania dwóch psów. Również osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe są zwolnione  z opłaty z tytułu posiadania jednego psa. Osobom zaliczanym do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przysługuje zwolnienie z tytułu posiadania jednego psa oraz osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - przysługuje zwolnienie z tytułu posiadania jednego psa asystującego.

 Opłaty będzie można dokonać :

- na rachunek bankowy Miasta i Gminy  Serock o numerze:

     28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

- kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Serock lub bezpośrednio w kasie Banku  Spółdzielczego w Legionowie, odział w Serocku

Płacąc podatki i opłaty lokalne w kasie banku oraz przy użyciu karty płatniczej nie są  naliczane dodatkowe opłaty. 

Wysokość opłaty miejscowej  w  2024 roku wynosi 2,17 zł za każdą rozpoczętą dobę.

Podstawa prawna :

 • Uchwała Nr 272/XXV/2015 z dnia 7 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę 149/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie opłaty miejscowej.

Opłaty należy  dokonać :

- na rachunek bankowy Miasta i Gminy  Serock o numerze:   28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

Opłata targowa w 2024 roku wynosi:

Do 12 m2 zajmowanej powierzchni- 7,00 zł za każdy rozpoczęty metr zajmowanej powierzchni dziennie.

Powyżej 12 m2 zajmowanej powierzchni – 12,00 zł za każdy rozpoczęty metr zajmowanej powierzchni dziennie przekraczającej 12 m2. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć 1 096,39 zł.

Zasady handlu na targowisku miejskim w Serocku  określa regulamin. Treść regulaminu stanowi załącznik do Uchwały Nr 200/XX/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 kwietnia 2016 roku.   

Podstawa prawna :

 • Uchwała Nr 112/XI/2019 z dnia 22 lipca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady handlu na targowisku miejskim przy ul. Rynek w Serocku
 • Uchwała 152/XV/2015Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu na targowisku miejskim przy ul. Rynek w Serocku, zmienionej Uchwałą Nr 200/XX/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 kwietnia 2016 r
 • Uchwała Nr 486/XLIII/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
 • Uchwała Nr 635/LX/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
 • Uchwała Nr 794/LXXIV/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

 

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2024 ROKU

W związku ze zmianą ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023r. poz. 1948 t.j. ) producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w celnie oleju napędowego zakupionego o wykorzystywanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww ustawy z dnia 10 marca 2006r. limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

3) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

4) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

5) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

6) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Na stronie internetowej BIP Serock oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest dostępny edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze,
 • faktury VAT (lub ich kopie) dokumentujące zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023  - w przypadku składania wniosku w 2. terminie,
 • dokument zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek* - w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła,
 • dokument zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec lub kóz będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 roku* - w przypadku posiadania przez producenta rolnego świń, owiec lub kóz,
 • oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. - w przypadku posiadania przez producenta rolnego koni.

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku w 2024 roku w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni producent rolny składa:

 • jeden wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w odniesieniu do gruntów rolnych i bydła
 • drugi wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w odniesieniu do  świń, owiec, kóz i koni.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 roku ( Dz. U. z 2023 poz.2674) w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 roku nie zmienia się stawka zwrotu podatku akcyzowego i wynosi 1,46 zł za 1 litr.

od  dnia 1 lutego  2024 r. do dnia 29 lutego 2024 r.

należy złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Serock wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z oryginałami faktur VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2023r. do 31 stycznia 2024r.

W przypadku nie wykorzystania limitu w pierwszym terminie o zwrot podatku można ubiegać się  w  drugim terminie .

Pieniądze wypłacane będą w pierwszym terminie: 1- 30 kwietnia 2024 r.   przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Drugi termin naboru wniosków - od 1 do 02 września 2024 r. wraz z fakturami VAT, wystawionymi za zakup oleju napędowego od 1 lutego do  31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

W drugim terminie pieniądze wypłacane będą w dniach  131 października 2024 r.  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Informacje : zakładka BIP/PRAWO LOKALNE/PODATKI I OPŁATY/ .

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków będą udzielane przez pracowników Referatu Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji Urzędu Miasta i Gminy Serock, stanowisko 1- BOM pod numerem telefonu (22) 782 88 07, (22) 782 88 09, (22) 782 88 30.

Płacąc podatki w kasie banku oraz przy użyciu karty płatniczej nie są  naliczane dodatkowe opłaty. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - podatki i opłaty lokalne

Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Serock z siedzibą przy ul. Rynek 21, 05-140 Serock, reprezentowany przez Burmistrza. Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze  określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa w celu wymiaru, poboru i egzekucji zobowiązań podatkowych, opłat lokalnych, zobowiązań cywilnoprawnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 19 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o finansach publicznych oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym; osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane i prawo ich uzupełniania. Dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych podane są w Polityce prywatności Administratora dostępnej w siedzibie i na stronach www Urzędu.

Metryka

 • opublikował: Anna Bilińska
  data publikacji: 2024-01-03 09:51

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                

Informujemy, że od 1 stycznia 2024 roku nastąpiły zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Serock

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

- w zabudowie jednorodzinnej:

 1. a)   36,00 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
 2. b)   72,00 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

- w zabudowie wielolokalowej:

 1. a)    12,00 zł za 1 m3 zużytej wody miesięcznie;
 2. b)   24,00 zł za 1 m3 zużytej wody miesięcznie – opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Uchwała w sprawie wysokości opłaty:

Uchwała nr 810/LXXVI/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta i Gminy Serock oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=14951

Ulga za kompostowanie

Informujemy o możliwości zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Od 1 stycznia 2021 r. wysokość zwolnienia wynosi 15% od obliczonej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie w części z opłaty na celu stworzenie większej zachęty ekonomicznej dla zagospodarowywania bioodpadów we własnym zakresie.

Aby skorzystać z wyżej opisanej ulgi właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi są zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli kompostowanie.

Osoby, które już w latach 2021-2023 zadeklarowały posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim wytworzonych przez siebie odpadów, nie muszą składać deklaracji ponownie.

Deklaracje

 

Informujemy, że gminnym system gospodarowania odpadami komunalnymi nie są objęte nieruchomości niezamieszkałe (m.in. domki letniskowe oraz inne  nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe). Właściciele takich nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umów indywidualnych na wywóz odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.

Wykaz podmiotów posiadających wpis do RDR jest dostępny w poniższym linku:

https://www.bip.serock.pl/3093,wykaz-wpisow-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami:  

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uiszczają, w łącznej wysokości za trzy miesiące z góry raz na kwartał, bez wezwania w następujących terminach:

 • do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego za I kwartał,
 • do dnia 15 maja danego roku kalendarzowego za II kwartał,
 • do dnia 15 września danego roku kalendarzowego za III kwartał,
 • do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego za IV kwartał

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy wnoszą na indywidualne numery kont, które otrzymują wraz z zawiadomieniem o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1)    przelewem lub

2)    w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku za pomocą karty płatniczej lub

3)    w drodze inkasa – u sołtysów wsi gminy Serock.

Zniżka dla rodzin wielodzietnych rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 835/LXXVII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20 grudnia 2023 r. właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będący członkami rodzin wielodzietnych przysługuje częściowe zwolnienie  w wysokości 25 % z tytułu  opłaty za gospodarowanie odpadami, w części dotyczącej tych osób.

Link do uchwały: http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=14950

Podatki i opłaty lokalne w 2023 roku

Podatki i opłaty lokalne w 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) określone przez Ministra Finansów. (Rozporządzenie Ministra Finansów poz. 1104, poz.1105, poz.1126)

Nowe formularze mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu, których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 roku stosuje się dotychczasowe wzory informacji i deklaracji uchwalone przez Radę Miejską w Serocku Nr 274/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016r.

Urząd Miasta i Gminy Serock informuje, że od 1 stycznia 2023r. zgodnie z uchwałą Nr 624/LVIII/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 października 2022 r. obowiązują nowe stawki podatku od nieruchomości  na terenie Miasta i Gminy Serock.

Od dnia 1 stycznia 2023 roku będziemy płacić :

Podatek od nieruchomości:

1) od gruntów :

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,11 zł od1 m² powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,54 zł od 1 m² powierzchni.
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji  i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego- 3,60 zł od 1 m 2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,94 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –28,08 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń– 5,87 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków gospodarczych i komórek, dla których stawka wynosi 4,80 zł od 1 m²powierzchni użytkowej.

3) od budowli

2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. poz. 1104 od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe wzory formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019r.

Formularze:
•    Deklaracja na podatek od nieruchomość DN-1 /pobierz/
•    Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-1 /pobierz/
•    Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-2 /pobierz/
•    Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 /pobierz/
•    Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-1 /pobierz/
•    Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-2 /pobierz/
•    Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-3 /pobierz/

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 274/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku, obowiązują wzory informacji i deklaracji podatkowych, kiedy obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019r.

 Formularze:

 • Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1/pobierz/
 • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości,IN-1/pobierz/
 • Dane o nieruchomości-ZN-1/A/pobierz/
 • Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości-ZN-1/B/pobierz/

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.) ;
 • Uchwała Nr 624/LVIII/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 października 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • Uchwała Nr 478/XLIII/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17 listopada 2021 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • Uchwała Nr 301/XXVIII/2020 Rady Miejskiejw  Serocku z dnia 28 października 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i inkasa;
 • Uchwała Nr 165/XVI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i inkasa;
 • Uchwała Nr 270/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie wysokości wysokośco stawek podatku od nieruchomości i inkasa;
 • Uchwała Nr 274/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych; (dotyczy obowiązku podatkowego powstałego przed 1 lipca 2019r.)
 • Uchwała Nr 513/LV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Postawą opodatkowania gruntów i budynków są dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe. Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, lasy, nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi oraz grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (grunty sklasyfikowane w ewidencji jako Wp i Ws) oraz grunty budowlane.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Przedmiot opodatkowania:

1. grunty

2. budynki lub ich części

3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Postawą opodatkowania dla gruntów jest powierzchnia, dla budynków powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość . Powierzchnia pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,4 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,4 m powierzchnię tę pomija się.

Podmiot opodatkowania

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej ,będące:

1. właścicielami nieruchomości lub obiektu budowlanego

2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektu budowlanego

3. użytkownicy wieczyści gruntu

4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem Agencji Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości oraz posiadanie jest bez tytułu prawnego  (posiadacze samoistni).

Wyłączone z opodatkowania są między innymi :

Użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych, nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, grunty zajęte na pasy drogowe dróg publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle. Opodatkowaniu nie podlegają również nieruchomości będące własnością państw obcych, przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedzibę przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji (obowiązuje zasada wzajemności).

Zwalnia się z opodatkowania podatkiem od nieruchomości między innymi-

 • grunty ,budynki lub ich części zajęte na potrzebny prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży;
 • grunty budynki i budowle w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody służące bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody.
 • nieruchomości gminne –grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gminne jednostki sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku zaistnienia zmian w przedmiocie opodatkowania w trakcie roku podatkowego (np. zmiana sposobu wykorzystania gruntu, budynku lub jego części) wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. nabycie lub sprzedaż nieruchomości) podatnicy są zobowiązani do składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego leśnego IN-1 w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności.

W przypadku nowo wybudowanych budowli albo budynków lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje od dnia 1 stycznia następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynków lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Nie wydaje się decyzji przy małej kwocie podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego (do kwoty niższej niż 10 złotych.)

Jednorazowa płatność podatku w przypadku podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz w przypadku zobowiązania podatkowego nie przekraczającego kwoty 100,00 zł.

Terminy płatności: osoby fizyczne –do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada

Terminy płatności: osoby prawne –do 15 dnia każdego miesiąca, za styczeń do 31 stycznia.

Podatek rolny :

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – 162,50 zł za 1 ha.
 • od 1 ha gruntów stanowiących działki rolne – 325,00 zł za 1 ha.
 • równowartość 5 q żyta x 65 zł = 325,00 zł).

Przedmiot opodatkowania: Opodatkowaniem podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i innej niż działalność rolnicza.

Od 2016 roku obowiązują nowe zasady ustalania podatku rolnego dla gruntów pod stawami, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, gruntów pod rowami oraz gruntów rolnych zabudowanych, bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego. Przeliczenia dokonuje się w następujący sposób :

- 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, tarcicą głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych -1 ha przeliczeniowy;

- 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i gruntów zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami-0,2 ha przeliczeniowego.

Podmiot opodatkowania: Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące :

 1. właścicielami gruntów,
 2. posiadaczami samoistnymi gruntów,
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
 4. posiadaczami gruntów ,stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

  - wynika z umowy zawartej z właścicielem ,z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego;
  - jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnych i Lasów Państwowych
   
 5. dzierżawcami-jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskania rent strukturalnych.

Od 2016 roku ulega likwidacji ulga żołnierska. Ulga z tytułu klęski żywiołowej przysługuje wyłącznie w przypadkach opisanych w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 roku. Ulgę przyznaje się na rok podatkowy w którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej. Przy przyznaniu ulg i ustalaniu ich wysokości uwzględnia się wysokość otrzymanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia ustawowego.

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa z upływem miesiąca, w którym powstały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. poz. 1105 od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe wzory formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny, jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019r.

Formularze:
•    Deklaracja na podatek rolny DR-1 /pobierz/
•    Załącznik do deklaracji na podatek rolny ZDR-1 /pobierz/
•    Załącznik do deklaracji na podatek rolny ZDR-2 /pobierz/
•    Informacja o gruntach IR-1 /pobierz/
•    Załącznik do informacji o gruntach ZIR-1 /pobierz/
•    Załącznik do informacji o gruntach ZIR-2 /pobierz/
•    Załącznik do informacji o gruntach ZIR-3 /pobierz/

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 274/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku, obowiązują wzory informacji i deklaracji podatkowych, kiedy obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019r.

Formularze:

 • Deklaracja na podatek rolny DR-1/pobierz/
 • Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1/pobierz/
 • Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A/pobierz/
 • Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B/pobierz/

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.,poz.333)
 • Uchwała Nr 637/LX/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na rok 2023,
 • Uchwała Nr 480/XLIII/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na rok 2022,
 • Uchwała Nr 312/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na rok 2021;
 • Uchwała Nr 274/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych; (dotyczy obowiązku podatkowego powstałego przed 1 lipca 2019r.)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2023 rok.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

Podatek leśny :

Stawka podatku leśnego na 2023 rok wynosi - 71,0996 zł za 1 ha.

( 0,220 m 3 x 323,18 zł)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r. poz. 1126 od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe wzory formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019r.

Formularze:
•    Deklaracja na podatek leśny DL-1 /pobierz/
•    Załącznik do deklaracji na podatek leśny ZDL-1 /pobierz/
•    Załącznik do deklaracji na podatek leśny ZDL-2 /pobierz/
•    Informacja o lasach IL-1 /pobierz/
•    Załącznik do informacji o lasach ZIL-1 /pobierz/
•    Załącznik do informacji o lasach ZIL-2 /pobierz/
•    Załącznik do informacji o lasach ZIL-3 /pobierz/

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 274/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku, obowiązują wzory informacji i deklaracji podatkowych, kiedy obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019r.

Formularze:

 • Deklaracja na podatek leśny DL-1/pobierz/
 • Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1/pobierz/
 • Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A/pobierz/
 • Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B/pobierz/

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz. U. z 2019 r.,poz.888 ze zm.)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny.

Zmiana stawek podatkowych na 2023r.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podmiot opodatkowania

Jeżeli mieszkasz, lub prowadzisz działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Serock i posiadasz niżej wymienione środki transportu jesteś zobowiązany do wnoszenia podatku od środków transportowych. Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby:

 1. osoby fizyczne i prawne, które są właścicielami wymienionych poniżej środków transportowych,
 2. jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Jako właścicieli traktuje się również posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczna lub prawną podmiotowi polskiemu.

Przedmiotem opodatkowania są:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
 • przyczepy i naczepy ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 • przyczepy i naczepy ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 • autobusy.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym środek transportu został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej, został nabyty lub został ponownie dopuszczony do ruchu .Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca w którym pojazd został wyrejestrowany lub została wydana decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu lub upłynął czas na który pojazd powierzono. Zwalnia się z obowiązku podatkowego między innymi pojazdy zabytkowe, mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz używane do celów specjalnych (według definicji zawartych w przepisach o ruchu drogowym).

Osoby fizyczne i osoby prawne, które są właścicielami wyżej wymienionych środków transportowych oraz jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany mają obowiązek złożenia do dnia 15 lutego każdego roku deklaracji na podatek od środków transportowych oraz załącznika do deklaracji, który zawiera szczegółowe informacje i dane o pojazdach.

Termin płatności: 15 lutego i 15 września każdego roku na rachunek bankowy gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Rada Gminy może obniżyć górne stawki podatku oraz dokonać zwolnień.

Formularze:

 • Deklaracja na podatek od środków transportowych –DT-1 /pobierz/
 • Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych- DT-1A /pobierz/

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 21 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.)
 • Uchwała Nr 638/LX/2022 Rady Miejskiejw Serocku z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
 • Uchwała Nr 479/XLIII/2 21 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17 listopada 2021r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
 • Uchwała Nr 313/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 roku  w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 roku.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

W 2023 roku podatki i opłaty będziemy wnosić na:

 - indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzjach podatkowych lub w informacjach o opłacie za  gospodarowanie odpadami komunalnymi,
-   na rachunek ogólny Miasta i Gminy  Serock o numerze:

                                              28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

-   kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Serock lub bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego w Legionowie, Filia w Serocku, ul. Rynek 21.
 

           Płacąc podatki w kasie banku oraz przy użyciu karty płatniczej nie ponosimy dodatkowych  opłat.    

Od dnia 1 października 2016 roku nie można dokonywać wpłaty podatków lokalnych w formie gotówki w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Serock. Wpłaty podatków w formie gotówki przyjmuje Bank Spółdzielczy w Legionowie, którego siedziba znajduje przy Rynku w Serocku. Wpłacając podatki prosimy o posiadanie decyzji wymiaru podatku. Decyzja zawiera kwotę raty podatku oraz numer rachunku bankowego na który należy wpłacić podatek. Są to informacje niezbędne do wykonania dyspozycji płatności podatku przez pracownika banku. Dane te znajdują się na decyzjach podatkowych doręczanych podatnikom na początku każdego roku. W przypadku braku decyzji niezbędne informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Serock
BOM (parter)- stanowisko nr 2 i 3 lub pod numerem telefonów: 022 782-88-08; 022 782-88-09; 022 782-88-07; 022 782-88-30; 022 782-88-50; 022 782-88-88. Od pobranych kwot bank nie nalicza dodatkowych opłat.

Opłata miejscowa

Wysokość opłaty miejscowej w 2023 roku wynosi 2,17 zł za każdą rozpoczętą dobę.

Podstawa prawna :

 • Uchwała Nr 272/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę 149/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie opłaty miejscowej.

Opłaty należy  dokonać :

- na rachunek bankowy Miasta i Gminy  Serock o numerze:

                            28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

Opłata targowa

Opłata targowa w 2023r. wyniesie:

Do 12 m2 zajmowanej powierzchni- 6 zł za każdy rozpoczęty metr zajmowanej powierzchni dziennie.

Powyżej 12 m2 zajmowanej powierzchni - 10 zł za każdy rozpoczęty metr zajmowanej powierzchni dziennie przekraczającej 12 m2.

Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć 953,38 zł.

Zasady handlu na targowisku miejskim w Serocku

Zasady handlu na targowisku miejskim w Serocku określa regulamin. Treść regulaminu stanowi załącznik do Uchwały Nr 200/XX/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 kwietnia 2016 roku.

Podstawa prawna :

 • Uchwała Nr 112/XI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z 22 lipca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady handlu na targowisku miejskim przy ul. Rynek w Serocku;
 • Uchwała Nr 635/LX/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2022r. zmieniająca uchwałę  w sprawie opłaty targowej.

 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 roku nastąpiły zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Serock

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

- w zabudowie jednorodzinnej:

 1. a)   34,50 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
 2. b)   69,00 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

- w zabudowie wielolokalowej:

 1. a)    11,50 zł za 1 m3 zużytej wody miesięcznie;
 2. b)   23,00 zł za 1 m3 zużytej wody miesięcznie – opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Uchwała w sprawie wysokości opłaty:

Uchwała nr 636/LX/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta i Gminy Serock oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2022/13283/

Ulga za kompostowanie

Informujemy o możliwości zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Od 1 stycznia 2021 r. wysokość zwolnienia wynosi 15% od obliczonej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie w części z opłaty na celu stworzenie większej zachęty ekonomicznej dla zagospodarowywania bioodpadów we własnym zakresie.

Aby skorzystać z wyżej opisanej ulgi właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi są zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli kompostowanie.

Osoby, które już w latach 2021-2022 zadeklarowały posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim wytworzonych przez siebie odpadów, nie muszą składać deklaracji ponownie.

Deklaracje

Informujemy, że gminnym system gospodarowania odpadami komunalnymi nie są objęte nieruchomości niezamieszkałych (m.in. domki letniskowe oraz inne  nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe). Właściciele takich nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umów indywidualnych na wywóz odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.

Wykaz podmiotów posiadających wpis do RDR jest dostępny w poniższym linku:

https://www.bip.serock.pl/3093,wykaz-wpisow-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami:  

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uiszczają, w łącznej wysokości za trzy miesiące z góry raz na kwartał, bez wezwania w następujących terminach:

 • do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego za I kwartał,
 • do dnia 15 maja danego roku kalendarzowego za II kwartał,
 • do dnia 15 września danego roku kalendarzowego za III kwartał,
 • do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego za IV kwartał

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy wnoszą na indywidualne numery kont, które otrzymują wraz z zawiadomieniem o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1)    przelewem lub

2)    w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku za pomocą karty płatniczej lub

3)    w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Legionowie, Filia w Serocku lub

4)    w drodze inkasa – u sołtysów wsi gminy Serock.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z uchwałą nr 633/LX/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w gminnym programie „Serocka Karta Dużej Rodziny 3+ w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku, rodzinom wielodzietnym, które regulują bieżące opłaty za odbiór odpadów komunalnych,  przysługuje ulga w wysokości 25%.

Link do uchwały: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2022/13280/

 

Metryka

 • opublikował: Anna Bilińska
  data publikacji: 2020-04-08 10:10
 • zmodyfikował: Anna Bilińska
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-26 12:31

Zwrot podatku akcyzowego w 2023 roku

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2023 ROKU

W związku ze zmianą ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 846) producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w celnie oleju napędowego zakupionego o wykorzystywanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww ustawy z dnia 10 marca 2006r. limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Na stronie internetowej BIP Serock oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest dostępny edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 roku ( Dz. U. z 2022 poz.2832) w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 roku  zmienia się stawka zwrotu  podatku akcyzowego i wynosi 1,20 zł za 1 litr.

od  dnia 1 lutego  2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r.

należy złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Serock wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z oryginałami faktur VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2022r. do 31 stycznia 2023 r.

W przypadku nie wykorzystania limitu w pierwszym terminie o zwrot podatku można ubiegać się  w  drugim terminie.

Pieniądze wypłacane będą w pierwszym terminie: 3 - 28 kwietnia 2023 r.   przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Drugi termin naboru wniosków - od 1 do 31 sierpnia 2023 r. wraz z fakturami VAT, wystawionymi za zakup oleju napędowego od 1 lutego do  31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

W drugim terminie pieniądze wypłacane będą w dniach 2 października- 31 października 2023 r.  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Informacje : zakładka BIP/PRAWO LOKALNE/PODATKI I OPŁATY/ .

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków będą udzielane przez pracowników Referatu Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji - BOM (parter) stanowisko nr 2 i 3 lub pod numerem telefonu (22) 782 88 09, (22) 782 88 30.

Metryka

 • opublikował: Anna Bilińska
  data publikacji: 2020-04-08 10:11
 • zmodyfikował: Anna Bilińska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-03 15:18

Użytkowanie wieczyste w 2023 roku

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W  2023 ROKU

W dniu 31 marca 2023 roku mija termin  opłaty rocznej użytkowania wieczystego. Opłatę wnosimy bez wezwania przelewem na rachunek bankowy Miasta i Gminy  Serock o numerze:

                            28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

Istnieje również możliwość płacenia kartą płatniczą  bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Informacje : zakładka BIP/PRAWO LOKALNE/PODATKI I OPŁATY/ oraz tel. 022 782 88 28, 022 782 88 29 lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Serock- BOM (parter) stanowisko nr 5.

Metryka

 • opublikował: Anna Bilińska
  data publikacji: 2020-04-08 10:12
 • zmodyfikował: Anna Bilińska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-03 15:19

Opłata za psa w 2023 roku

OPŁATA  ZA PSA W 2023 ROKU

    Opłata  dotyczy właścicieli psów, osób fizycznych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Serock.

Do dnia 31 marca 2023 roku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej 132/XVI/07 z dnia 26 listopada 2007  i Uchwały Nr 142/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku należy dokonać opłaty na rachunek bankowy Miasta i Gminy Serock. Wysokość opłaty rocznej od jednego posiadanego psa wynosi 40,00 zł .

Opłatę należy wnieść  bez wezwania.

W przypadku  podatników podatku rolnego, którzy posiadają gospodarstwo rolne przysługuje zwolnienie z tytułu posiadania dwóch psów. Również osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe są zwolnione  z opłaty z tytułu posiadania jednego psa. Osobom zaliczanym do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przysługuje zwolnienie z tytułu posiadania jednego psa oraz osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - przysługuje zwolnienie z tytułu posiadania jednego psa asystującego.

            Opłaty będzie można dokonać :

- na rachunek bankowy Miasta i Gminy  Serock o numerze:

                            28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

- kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Serock lub bezpośrednio w kasie Banku  Spółdzielczego w Legionowie, odział w Serocku.

Płacąc podatki w kasie banku oraz przy użyciu karty płatniczej  nie są  naliczane dodatkowe opłaty.   

Metryka

 • opublikował: Anna Bilińska
  data publikacji: 2020-04-08 10:12
 • zmodyfikował: Anna Bilińska
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-03 15:19

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - podatki i opłaty lokalne

Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Serock z siedzibą przy ul. Rynek 21, 05-140 Serock, reprezentowany przez Burmistrza. Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze  określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa w celu wymiaru, poboru
i egzekucji zobowiązań podatkowych, opłat lokalnych, zobowiązań cywilnoprawnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia
19 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o finansach publicznych oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym; osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane i prawo ich uzupełniania. Dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych podane są w Polityce prywatności Administratora dostępnej w siedzibie i na stronach www Urzędu.

Metryka

 • opublikował: Anna Bilińska
  data publikacji: 2020-04-08 10:13
 • zmodyfikował: Anna Bilińska
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-07 14:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43299
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-09 15:57:52