Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

Referat ZKOC

Referat Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

 Kierownik Referatu: Adam Krzemiński, tel. 22 782 88 41, pok. 10

Referent ds. zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej- Mateusz Sikorski, tel. 22 782 88 41, pok. 10

Do zakresu działania Referatu Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa należy:

1) Opracowanie i wdrażanie w życie "Planu operacyjnego funkcjonowania gminy Miasto i Gmina Serock w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" oraz "Planu obrony cywilnej gminy Miasto i Gmina Serock "
2) Opracowywanie rocznej i wieloletniej dokumentacji: planistycznej, szkoleniowej, ewidencyjnej i sprawozdawczej z zakresu obronności cywilnej zapewniającej sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa.
3) Organizowanie szkoleń oraz koordynowanie przygotowań obronnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz gminnych formacji obrony cywilnej.
4) Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania o klęskach żywiołowych, katastrofach, awariach i skażeniach oraz zagrożeniach innego typu o powszechnym lub lokalnym zasięgu.
5) Koordynowanie zadań obronnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy oraz jednostki podporządkowane i nadzorowane przez Burmistrza, przewidziane do realizacji zadań obronnych i OC.
6) Planowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Burmistrza zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa.
7) Koordynowanie przedsięwzięć planistycznych i organizacyjnych z zakresu ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny na obszarze Gminy.
8) Koordynowanie planowania i zapewnienia ochrony oraz ewakuacji zabytków i dóbr kultury na wypadek zagrożenia zniszczeniem.
9) Prowadzenie rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej.
10) Realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony, obrony cywilnej i akcji kurierskiej w zakresie potrzeb obronnych państwa oraz wynikających z zadań realizowanych przez Burmistrza.
11) Wydawanie decyzji w sprawach: wypłacania świadczeń dla żołnierzy rezerwy zas odbyte ćwiczenia; uznawania osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę- na ich wniosek lub uprawnionego członka rodziny- za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierza samotnego.
12) Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy do obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny.
13) Współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Referatem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Legionowie i sąsiednimi gminami w zakresie planowania i organizowania przygotowań obronnych i obrony cywilnej.
14) Współdziałanie z jednostkami straży pożarnej, policji i wojska w zakresie planowania, przygotowania i realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej.
15) wykonywanie przedsięwzięć w zakresie dostaw, usług i świadczeń na rzecz obronności, w tym sił zbrojnych oraz w ramach HNS (zobowiązań sojuszniczych - państwa gospodarza).
16) Prowadzenie ewidencji:
     a) aktów normatywnych dotyczących obronności i OC (zarządzenia, wytyczne),
     b) decyzji Burmistrza podjętych w zakresie obronności i OC,
     c) protokołów przeprowadzonych kontroli.
17) Aktualizowanie dokumentów z zakresu obronności i obrony cywilnej w tym zwłaszcza:
    a) planu operacyjnego funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia    państwa i w czasie wojny,
    b) planu obrony cywilnej,
    c) planu przygotowań podmiotów leczniczych Miasta i Gminy Serock na potrzeby                   obronne państwa,
     d) planu organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Miasta i         Gminy Serock,
      e) regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas "W",
     f) dokumentacji "Stałego Dyżuru",
     g) dokumentacji "Stanowiska Kierowania",
      h) planu akcji kurierskiej,
     i) planów działania Gminnych formacji OC.
18) Opracowywanie corocznych propozycji budżetowych na cele obronności i obrony cywilnej oraz nadzór nad realizacją budżetu.
19) Planowanie i koordynowanie zopatrywania jednostek organizacyjnych gminy i formacji OC w niezbędny sprzęt, a także zapewnianie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu.
20) Opracowanie i wdrażanie w życie "Planu zarządzania kryzysowego gminy Miasto i Gmina Serock".
21) Koordynowanie przedsięwzięć z zakresu opracowania i wdrażania w życie "Planu operacyjnego bezpośredniej ochrony przed powodzią."
22) Opracowywanie rocznej i wieloletniej dokumentacji: planistycznej, szkoleniowej, ewidencyjnej i sprawozdawczej z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej.
23) Szkolenie i koordynowanie przygotowań komórek organizacyjnych Urzędu do funkcjonowania w sytuacji klęski żywiołowej lub wystąpienia zdarzenia zagrażającego życiu, zdrowiu i mieniu społeczności gminnej.
24) Koordynowanie zadań zarządzania kryzysowego realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz jednostki podporządkowane i nadzorowane przez Burmistrza przewidziane do udziału w akcjach ratowniczych.
25) Planowanie i koordynowanie działań gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie:
   a) monitorowania zagrożeń, prognozowanie rozwoju sytuacji kryzysowej w gminie oraz  prowadzenia akcji informacyjnej dla ludności,
   b) prowadzenia i aktualizowania bilansu sił ratowniczych i środków technicznych niezbędnych do usuwania skutków zagrożeń,
   c) realizowania procedur i programów reagowania kryzysowego oraz współdziałania i alarmowania w czasie stanu klęski żywiołowej lub sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu       mieszkańców,
   d) organizowania akcji usuwania skutków klęsk żywiołowych, minimalizowania rozmiaru strat oraz przygotowania warunków umożliwiających koordynowanie pomocy   humanitarnej,
   e) czasowego uruchamiania i funkcjonowania gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewniającego skuteczne kierowanie akcją ratunkową.
26) Koordynowania działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, w tym ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu powodziowego.
27) Współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie, Referatem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego i sąsiednimi gminami w zakresie zarządzania kryzysowego oraz z Powiatową Strażą Pożarną w Legionowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
28) Współdziałanie z jednostkami ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy, policji i wojska w zakresie planowania, przygotowania i realizacji działań ratowniczych.
29) Prowadzenie ewidencji:
   a) aktów normatywnych dotyczących zarządzania kryzysowego, ochrony ppoż. (zarządzenia, wytyczne), 
  b) decyzji Burmistrza podjętych w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej.
30) Aktualizowanie dokumentów z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym zwłaszcza:
   a) Planu zarządzania kryzysowego Miasta i Gminy Serock,
    b) Planu operacyjnego bezpośredniej ochrony przed powodzią,
   c) Dokumentacji gmnnego zespołu zarządzania kryzysowego,
  d) Planu ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia. 
31) wykonywanie zadań z zakresu obsługi jednostek OSP z terenu gminy, wynikającyh z ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).
32) Opracowywanie corocznych propozycji budżetowych na cele przeciwpożarowe i zarządzania kryzysowego oraz monitorowanie realizacji budżetu w tym zakresie.
33) Merytoryczna pomoc w zakresie planowania i realizacji statutowych zadań przez jednostki ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy.
34) Nadzorowanie gospodarki sprzętowo-materiałowej w jednostkach ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy.
35) Rozliczanie kart drogowych samochodów pożarniczych.
36) Prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem i funkcjonowaniem gminnego magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej.
  

 

  • autor informacji: Anna Bilińska
    data wytworzenia: 2016-01-05
  • opublikował: Anna Bilińska
    data publikacji: 2016-01-05 19:53
  • zmodyfikował: Anna Bilińska
    ostatnia modyfikacja: 2017-02-06 11:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2364
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-02-06 11:43

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21
05-140 Serock

NIP Urzędu Miasta i Gminy Serock 536-00-17-407

NIP Miasta i Gminy Serock
536-17-39-574

Bank Spółdzielczy w Legionowie
05-120 Legionowo, ul. Rynek 4
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

 

Dane kontaktowe

tel.: 22 782 88 00
fax: 22 782 74 99

e-mail: umg@serock.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 18.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1668254
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-11-21 09:59

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl