Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Referat PRI

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Serocku
 

Kierownik Referatu: Marek Bąbolski,  tel. 22 782 88 16, pok. 61 II piętro

Inspektor ds. rozliczania inwestycji - Barbara Jakubowska, tel. 22 782 88 18, pok. 60 II piętro
Podinspektor ds. przygotowania inwestycji - Iwona Domańska, tel. 22 782 88 18, pok. 60 II piętro
Inspektor nadzoru budowlanego - Paweł Osiński, tel. 22 782 88 17, pok. 42 II piętro
Inspektor ds. zamówień publicznych - Robert Piekarzewski, tel. 22 782 88 17, pok. 42 II piętro
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy europejskich - Elżbieta Czaplak, tel. 22 782 88 17, pok. 42 II piętro
Inspektor ds. przygotowania inwestycji - Monika Głębocka - Sulima, tel. 22 782 88 19, pok. 59 II piętro
Podinspektor ds. drogownictwa- Tomasz Królak, tel. 22 782 88 19, pok. 59 II piętro

1. Do zakresu czynności Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji należy:
1) Przygotowanie, wspólnie z zakładami i jednostkami organizacyjnymi gminy oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu, dokumentów niezbędnych do podejmowania decyzji umożliwiających wykonywanie zadań inwestycyjnych i remontowych.
2) Wykonywanie czynności inwestorskich dla inwestycji i remontów prowadzonych przez gminę:
a) zlecanie opracowywania oraz przedkładanie do opiniowania i zatwierdzania dokumentacji technicznej inwestycji,
b) przygotowywanie kosztorysów inwestorskich oraz wszelkich innych dokumentów dla potrzeb stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) planowanie inwestycji zwiazanych z infrastrukturą techniczną gminy oraz zlecanie i uzgadnianie opracowań projektowych w tym zakresie,
d) sporządzanie dokumentów w zakresie pełnienia funkcji inwestora zastępczego przez Urząd dla realizacji inwestycji budowy sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączeniami do prywatnych nieruchomości,
e) przygotowywanie dokumentów wymaganych przez organy uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych, niezbędnych do przygotowania, zrealizowania i rozliczenia inwestycji,
f) przygotowywanie wszelkich umów i pozostałych dokumentów koniecznych do zrealizowania inwestycji i remontów,
g) zapewnienie wykonania inwestycji i remontów- na zasadach zgodnych z ustawą Prawo zamówień publicznych,
h) rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych.
3) Wykonywanie czynnośi nadzoru inwestorskiego dla inwestycji i remontów prowadzonych przez gminę, w zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane.
4) Współpraca ze Skarbnikiem w zakresie spraw dotyczących finansowania remontów i inwestycji gminnych i ich rozliczania.
5) Nadzorowanie funkcjonowania oświetlenia dróg na terenie gminy oraz rozliczanie kosztów energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia drogowego.
6) Współpraca z instytucjami zewnętrznymi oraz jednostkami organizacyjnymi Urzędu w celu pozyskania i rozliczenia środków z dotacji i pożyczek.
7) Organizowanie i rozstrzyganie przetargów na zadania inwestycyjne i remontowe realizowane przez Referat.
8) Sporządzanie dokumentów w zakresie pełnienia funkcji inwestora zastępczego przez Urząd dla realizacji inwestycji budowy sieci wodno – kanalizacyjnej z przyłączami do prywatnych nieruchomości;
9)  Pozyskiwanie i obsługa funduszy strukturalnych, w tym:
a) utworzenie źródłowych informacji na temat możliwości pozyskiwania i utrzymywania tzw. "banku" wszelkiego rodzaju funduszy europejskich dla gminy;
b) utrzymywanie stałych kontaktów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim oraz wyspecjalizowanymi agencjami regionalnymi w przedmiocie pozyskiwania środków z funduszy europejskich związanych z realizacją określonych projektów,
c) przygotowanie wniosków aplikacyjnych i potrzebnej dokumentacji aplikacyjnej związanej z przygotowaniem projektu do uzyskania funduszy europejskich z zakresu realizowanych zadań przez Referat;
d) nadzorowanie projektów inwestycyjnych wybranych do dofinansowania w zakresie realizacji zgodnie z założeniami określonymi we wniosku aplikacyjnym;
e) opracowywanie sprawozdań okresowych z realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich;
f) współpraca ze Skarbnikiem w zakresie opracowania wniosków o płatność zrealizowanych zadań inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych;
g) opracowywanie materiałów promocyjnych na temat realizowanych projektów. 

2. Zadania własne w zakresie czynności powierzonych przez zarządcę dróg gminnych (Burmistrza):
1) Kontrola nad utrzymaniem i oznakowaniem dróg gminnych.
2) Naliczanie opłat z tytułu:
a) zajęcia pasa drogowego,
b) umieszczania reklam i innych urządzeń nie związanych z utrzymaniem lub funkcjonowaniem drogi w pasach drogowych.
3) Wydawanie opinii i warunków technicznych w sprawie lokalizacji zjazdów oraz urządzeń technicznych usytuowanych w strefie pasa drogowego drogi gminnej.
4) Współpraca z administracjami drogowymi i zarządcami innych dróg nie będących drogami gminnymi.
5) Gromadzenie danych i sporządzanie informacji o drogach gminnych.
6) Współpraca w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg z  Miejsko-Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Serocku.
7) Opracowywanie wniosków o pozwolenie na budowę dróg gminnych w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
8) Współpraca z Referatem Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju w zakresie pozyskiwania gruntów pod drogi gminne.
9) Koordynacja robót wykonywanych w granicach pasa drogowego.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11435
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-11-02 15:49

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21
05-140 Serock

NIP Urzędu Miasta i Gminy Serock 536-00-17-407

NIP Miasta i Gminy Serock
536-17-39-574

Bank Spółdzielczy w Legionowie
05-120 Legionowo, ul. Rynek 4
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

 

Dane kontaktowe

tel.: 22 782 88 00
fax: 22 782 74 99

e-mail: umg@serock.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 18.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2182467
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-11 12:34

Stopka strony