Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski

Kalendarium

«sierpień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.serock.pl

Treść strony

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

Kierownik referatu:  Katarzyna Szmyt  tel. 22 782 88 39, pok. 11 - parter

Ochrona środowiska:
Adam Kaczmarczyk tel. 22 782 88 53, pok. 11 - parter
 Beata Druchniak tel. 22 782 88 40, pok. 11 - parter
Ilona Kuśnierz tel. 22 782 88 53, pok. 11 - parter

Gospodarka odpadami
Mateusz Wyszyński tel. 22 782 88 40, pok. 11 - parter
Marlena Milewska-Ciołkowska, tel. 22 782 88 40, pok. 11- parter
Beata Chmiel-Jaśkowska tel. 22 782 88 50, pok. 10 - parter

Opłata za gospodarowanie odpadami
Grażyna Pugacz tel. 22 782 88 50, pok. 10 - parter

1. Do zakresu Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa należą następujące zadania własne:
1) zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
a) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie:
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
-wydawania zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
b) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
c) dokonywanie wpisów do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
d) nadzór nad działalnością przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych,
e) współpraca z Miejsko-Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Serocku w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
f) organizacja, koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
g) prowadzenie wymiaru z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
h) współpraca z Miejsko-Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Serocku w zakresie likwidacji dzikich wysypisk śmieci, 
2) Zadania wynikające z ustawy o odpadach:
a)prowadzenie postępowań w sprawie nakazywania właścicielom nieruchomości usuwania odpadów magazynowanych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonych,
b) opiniowanie zezwoleń na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów.
3) Zadania wynikające z ustaw prawo ochrony środowiska i o ochronie przyrody:
a) opracowywanie programów  z zakresu ochrony środowiska,
b) prowadzenie postępowań dotyczących oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
c) prowadzenie wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku oraz udostępnianie ich obywatelom,
d) podejmowanie działań w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne:
- nakazywanie osobie fizycznej eksploatującej instalacje lub urządzenie wykonania w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
- wstrzymanie użytkowania instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, w razie naruszenia wymagań dotyczących eksploatacji tej instalacji,
- nakładanie obowiązku ciągłych pomiarów wielkości emisji w razie wprowadzania do środowiska znacznych ilości substancji lub energii,
- ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,
e) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
f) występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono podejrzenie o naruszeniu przepisów o ochronie środowiska lub ich naruszenie,
g) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, naliczanie opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie kar za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego prawem zezwolenia,
h) przedkładanie marszałkowi informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
i) ustanawianie i znoszenie pomników przyrody oraz nadzór nad pomnikami przyrody,
j) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji celowych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
4) Zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt:
a) opracowywanie i realizacja Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
b) prowadzenie postępowań administracyjnych zmierzających do odebrania zwierzęcia- przypadki znęcania się nad zwierzętami,
c) wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
5) Pozostałe zadania:
a) nakazywanie właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom – jeżeli spowodowane przez właściciela zmiany stanu wody szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie,
b) zatwierdzanie ugody między właścicielami gruntu w sprawie zmiany stanu wody na gruntach,
c) opiniowanie cofnięcia albo wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,
d) opiniowanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż,
e) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania prac geologicznych,
f) opiniowanie projektów robót geologicznych,
g) opiniowanie planu ruchu zakładu górniczego,
h) uzgadnianie planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego,
i) współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa : Stacja Chemiczno-Rolnicza, WIORIN, KRUS, WODR, GUS, ARiMR, Powiatowy Lekarz Weterynarii w zakresie:
- organizacji pobierania prób glebowych,
- ochrony roślin,
- wydawania zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym,
- szacowania szkód w uprawach rolnych,
- udział w spisach rolnych,
- składanie do GUS sprawozdań w sprawie szacowania plonów, zbiorów oraz stanu pogłowia zwierząt gospodarskich
j) prowadzenie spraw związanych z wyborami do Izby Rolniczej,
k) opiniowanie planów odłowu zwierzyny oraz zgłaszanie koordynatorowi ds. łowiectwa i gospodarki leśnej dzikich zwierząt zabitych w wypadkach komunikacyjnych,
l) wydawanie zaświadczeń w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,
m) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi oraz osób zasłużonych.

2. Zadania zlecone:
1) Zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt: przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowania lub stwierdzenia zachorowania zwierząt na chorobę zakaźną. W przypadku wałęsającego się zwierzęcia chorego lub podejrzanego o wściekliznę podjęcie działań mających na celu odizolowanie i przebadanie weterynaryjne. W razie niemożności podjęcia w/w działań powiadomienie sąsiednich gmin i najbliższego komisariatu policji.
2) Ochrona roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami:
a) przejmowanie informacji o pojawieniu się chorób i szkodników,
b) wzywanie do wykonania czynności ochronnych roślin i stosowania zastępczego wykonania zabiegów.
3) Kontrola i nadzór nad likwidacją upraw maku i konopi.
4) Wydawanie nakazów zniszczenia zasiewów lub nasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności.
5) Podawanie do publicznej wiadomości zarządzanych przez państwowego lekarza weterynarii tymczasowych środków ochrony i nadzór nad ich wykonaniem.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34447
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-06 09:53:07