Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski

Kalendarium

«kwiecień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.serock.pl

Treść strony

RMP

Referat Organizacyjno-Prawny Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

p.o. Kierownika Referatu - Bożena Kaczmarczyk, tel. 22 782 88 21, pok. 53 - II piętro

Anna Bilińska, tel. 22 782 88 84, pok. 54 - II piętro

Sekretariat:
Danuta Gołębiewska, tel. 22 782 88 05, pok. 24 - I piętro

                                                                                Biuro Rady Miejskiej

Paulina Kopeć, tel. 22 782 88 13, pok. 55 - II piętro
Patrycja Seroka, tel. 22 782 88 13, pok. 55- II piętro

Do zakresu działania Referatu Organizacyjno- Prawnego należy:
1. Zapewnienie koordynowania realizacji zadań Burmistrza jako organu wykonawczego Gminy w tym:
1) prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza oraz zapewnienie ich właściwego wewnętrznego obiegu w Urzędzie, a także udostępnienia ich treści w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) zamieszczanie uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w Biuletynie Informacji Publicznej;
3) przyjmowanie informacji dotyczących wykonania zarządzeń Burmistrza przez poszczególne wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Gminy;
4) monitorowanie wykonania uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza;
5) udział w opracowywaniu projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza;
6) przekazywanie projektów uchwał Przewodniczącemu Rady oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie;
7) zapewnienie prawidłowego przygotowania przez pracowników materiałów na sesje i posiedzenia komisji;
8) przygotowanie udzielanych przez Burmistrza pełnomocnictw do składania oświadczeń dotyczących majątku gminy w zakresie określonym przepisami ustawy o samorządzie gminnym;
9) przygotowywanie pełnomocnictw udzielanych przez Burmistrza, w tym pełnomocnictw procesowych oraz prowadzenie centralnego rejestru tych pełnomocnictw;
10) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Burmistrza pełnomocnictw w zakresie poświadczania własnoręczności podpisu w zakresie kompetencji Burmistrza wynikających z odrębnych przepisów;
11) prowadzenie ewidencji zarządzeń kierownika Urzędu (zarządzeń wewnętrznych Burmistrza) oraz koordynowanie ich wykonania;
12) prowadzenie rejestru porozumień Gminy zawartych z innymi organami administracji publicznej;
13) koordynowanie załatwiania wnoszonych pism przez posłów i senatorów oraz interpelacji i wniosków radnych, prowadzenie ewidencji w powyższym zakresie,
14) prowadzenie spraw z zakresie związków międzygminnych z udziałem gminy, prowadzenie rejestru związków międzygminnych, których członkiem jest gmina;
15) prowadzenie spraw stowarzyszeń, których gmina jest członkiem;
16) koordynowanie zadań dotyczących działalności jednostek pomocniczych gminy;
17) koordynowanie zadań dotyczących działalności jednostek organizacyjnych gminy;
18) prowadzenie spraw związanych ze strukturą organizacyjną urzędu, w tym przygotowywanie projektów regulaminu organizacyjnego oraz projektów jego zmian;
19) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków.

2. Zapewnienie obsługi merytoryczno – prawnej organów gminy i urzędu przy współpracy z radcą prawnym, w tym:
1) udzielanie opinii oraz wyjaśnień w zakresie interpretacji prawa;
2) pomoc przy rozwiązywaniu problemów prawnych w związku z prowadzonymi postępowaniami;
3)  przygotowywanie projektów umów oraz sprawdzanie i opiniowanie projektów umów przedstawianych przez pracowników;
4) sprawdzanie i opiniowanie projektów innych aktów, w tym decyzji administracyjnych, uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza;
5) udzielanie informacji o zmianach w obowiązujących przepisach w zakresie działalności gminy;
6) wskazywanie na uchybienia w działalności organów gminy i urzędu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień;
7) uczestniczenie w negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;
8) prowadzenie zbioru aktów prawnych i zapewnienie ich właściwego obiegu w Urzędzie.

3. Prowadzenie spraw kadrowych w tym:
1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, a w szczególności:
a) związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz ewidencją osobową pracowników,
b) akt osobowych pracowników oraz innej dokumentacji z zakresu spraw pracowniczych,
c) okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,
d) spraw związanych z awansowaniem pracowników oraz przyznawaniem nagród,
e) kontrola dyscypliny pracy: prowadzenie ewidencji obecności i wykorzystanie urlopów wypoczynkowych.
2) opracowywanie okresowych analiz stanu i struktury zatrudnienia oraz kwalifikacji zawodowych i szkoleń pracowników Urzędu.

4. Nadzorowanie przestrzegania w Urzędzie zasad ochrony danych osobowych, a w szczególności:
1) zadbanie o poprawność i aktualizację polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych,
2) kontrola stanu wydanych upoważnień oraz ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
3) prowadzenie okresowych audytów stanu bezpieczeństwa i sporządzanie raportów wraz z zaleceniami zmian, przygotowanie wniosków rejestracyjnych,
4) nadzór w realizacji obowiązków związanych z zabezpieczeniem danych w systemach informatycznych Kontrolę poprawności stosowania procedur dotyczących ochrony danych osobowych przez wszystkie upoważnione osoby.

5. Pozostałe zadania:
1) prowadzenie Sekretariatu Burmistrza i Zastępcy,
2)obsługa urzędowego publikatora informatycznego- Biuletynu Informacji Publicznej,
3) organizowanie polityki prozdrowotnej wobec mieszkańców gminy w ramach gminnych programów zdrowotnych,
4) współpraca z zakładami opieki zdrowotnej w celu zapewnienia ochrony zdrowia mieszkańców gminy,
5) prowadzenie spraw związanych z audytem wewnętrznym,
6) obsługa organizacyjna i techniczna Rady SPZOZ,
7) obsługa organizacyjna i techniczna Rady Seniorów,
8) zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i organizacjami pożytku publicznego,
9) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów,
10) zapewnienie obsługi wyborów i referendów na terenie gminy,
11) prowadzenie rejestru instytucji kultury,
12) organizacja i zapewnienie właściwego przechowywania oświadczeń majątkowych,
13) koordynowanie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej.

6. Zapewnienie funkcjonowania Biura Rady Miejskiej, w tym:
1) wykonywanie poleceń służbowych Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku w zakresie zadań organizacyjnych, prawnych oraz innych związanych z funkcjonowaniem Rady, komisji i radnych,
2) wykonywanie obsługi kancelaryjno – biurowej oraz merytoryczno – prawnej Rady  w tym:
a) przygotowywanie i obsługa sesji Rady oraz posiedzeń Komisji;
b) sporządzanie protokółów, wniosków i opinii z sesji oraz posiedzeń Komisji, a następnie przekazywanie ich właściwym adresatom;
c) prowadzenie ewidencji udziału radnych na sesjach i posiedzeniach Komisji,
d) wykonywanie zadań związanych ze sprawami szkoleń radnych;
e) prowadzenie rejestru uchwał Rady oraz przekazywanie uchwał organom Gminy, gminnym jednostkom organizacyjnym oraz jednostkom pomocniczym Gminy, zobowiązanym do wykonania uchwał lub z działalnością, których wiąże się zakres przedmiotowy danej uchwały;
f) prowadzenie rejestru przepisów gminnych oraz zapewnienie ich upowszechniania i udostępniania zainteresowanym;
g) zapewnienie przekazywania aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy gminy oraz innych uchwał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
h) przekazywanie w obowiązujących terminach uchwał Rady Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
i) upowszechnianie w niezbędnym zakresie treści uchwał Rady w prasie lokalnej, na terenie sołectw oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu;
j) udzielanie pomocy radnym w sprawowaniu mandatu;
k) prowadzenie centralnego rejestru wniosków, opinii i interpelacji radnych oraz koordynowanie udzielania odpowiedzi na wnioski, zgodnie ze Statutem i w terminach określonych przez obowiązujące przepisy;
l) prowadzenie rejestru rozstrzygnięć organów nadzoru dotyczących uchwał Rady, oraz odrębnego zbioru tych rozstrzygnięć;
m) prowadzenie rejestru wezwań Rady przez osoby uprawnione do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub prawa w zakresie uchwał podjętych przez Radę, obejmującego sposób załatwienia sprawy oraz zbiór dokumentów w powyższym zakresie;
n) opracowywanie na potrzeby Rady materiałów, informacji oraz wniosków od jednostek pomocniczych samorządu gminnego,
o) udział w opracowywaniu projektów działania Rady na okres kadencji; rocznych i okresowych planów pracy Rady oraz informowanie zainteresowanych o zadaniach wynikających z uchwalonych programów i planów;
p) opracowywanie na zlecenie Przewodniczącego Rady informacji, ocen, wniosków dla potrzeb rady;
q) prowadzenie rejestru skarg i wniosków obywateli zgłoszonych w czasie dyżurów Przewodniczącego Rady oraz radnych a także tych, które wpływają na adres Rady, podejmowanie działań dla ich rozpatrzenia przez właściwe organy;
r) podejmowanie w zakresie zleconym przez Radę czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania rady z organizacjami działającymi na terytorium gminy;
s) współdziałanie w zakresie ustalonym przez Radę w planowaniu i organizowaniu konsultacji społecznych oraz podawaniu ich wyników do wiadomości publicznej;
t) udział w przygotowywaniu projektów wystąpień Przewodniczącego Rady oraz przewodniczących komisji Rady;
u) organizowanie i obsługa narad i spotkań zwoływanych przez Przewodniczącego Rady;
v) prowadzenie spraw związanych z wygaśnięciem mandatów radnych, zmianami w składzie osobowym Rady;
w) promocja działalności Rady;
x) udział w organizowaniu przez radę uroczystych obchodów świąt państwowych i lokalnych;
y) opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady;
z) wykonywanie innych prac zleconych Burmistrzowi przez Przewodniczącego Rady.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22551
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-06 09:53:52