Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Referat GP

Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

Kierownik Referatu:  Jakub Szymański, tel. 22 782 88 31, pok. 52 II piętro

Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami - Agnieszka Skurzewska, tel. 22 782 88 28, pok. 50 II piętro
Podinspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami - Marta Mierzwa, tel. 22 782 88 29, pok. 50 II piętro
Podinspektor ds. planowania przestrzennego - Ewa Kuchta, tel. 22 782 88 26, pok. 51 II piętro
Podinspektor ds. planowania przestrzennego - Kamil Suska, tel. 22 782 88 26, pok. 51 II piętro
Podinspektor ds. planowania rozwoju lokalnego- Wioleta Brylak, tel. 22 782 88 27, pok. 51 II piętro
Podinspektor ds. planowania rozwoju lokalnego- Ewelina Kowalczyk, tel. 22 782 88 27, pok. 51 II piętro

1. Do zakresu Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju należą zastępujące zadania własne:

1) Ocena i szacowanie potrzeb w zakresie robót geodezyjno – kartograficznych dla gminy.
2) Zlecanie, nadzór nad wykonywaniem i odbiór robót geodezyjno – kartograficznych.
3) Nadzór nad działalnością wspólnot gruntowych.
4) Prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieniem gminnym:
a) pozyskiwanie mienia komunalnego,
b) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków stanowiących własność gminy,
c) negocjowanie cen za grunty przejmowane pod inwestycje oraz drogi gminne,
d) prowadzenie spraw w zakresie sprzedaży, ustanawiania użytkowania wieczystego, zarządu, użytkowania, najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych,
e) ustalanie opłat wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
f) reprezentowanie gminy we współwłasności nieruchomości,
g) przygotowywanie przetargów,
h) pozyskiwanie gruntów pod drogi gminne,
i) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności,
j) prowadzenie spraw związanych z wypłaceniem odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi gminne,
k) współdziałanie z Referatem Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie pozyskiwania gruntów pod drogi gminne oraz opracowywania wniosków o pozwolenie na budowę dróg gminnych w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
l) sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego.
5) Zarządzanie gruntami, które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste.
6) Tworzenie zasobu nieruchomości komunalnych.
7) Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem terenów pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne i zagrodowe.
8) Prowadzenie ewidencji zabytków.
9) Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu nieruchomości.
10) Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz numeracją porządkową nieruchomości.
11) Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie podziału nieruchomości.
12) Prowadzenie postępowań administracyjnych o rozgraniczeniu nieruchomości.
13) Przygotowywanie wniosków o zasiedzenie gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym na rzecz gminy.
14) Przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej związanych z zakresem działania Referatu.

2. Zadania własne w zakresie planowania przestrzennego:
1) Koordynacja prac związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
2) Dokonywanie ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym  gminy i przedstawienie Burmistrzowi wyników tej oceny.
3) Analiza i ocena zgłaszanych wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedstawienie Burmistrzowi wyników tej analizy.
4) Prowadzenia aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gromadzenie i przechowywanie materiałów związanych z tymi planami.
5) Udostępnienie do wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie wpisów i wyrysów z planu.
6) Sporządzenie wszelkich opinii w sprawach objętych zakresem planowania przestrzennego.
7) Koordynacja prac zawiązanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym:
a) zbieranie, analizowanie i opracowywanie merytoryczne wniosków do m.p.z.p.
b) przedkładanie Radzie i Burmistrzowi projektów uchwał
c) przygotowywanie dokumentów formalno – prawnych zgodnie z procedurą określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przesyłanie i publikacje tych dokumentów.
8) Nadzór i wykonywanie obowiązków wynikających ze skutków prawnych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w szczególności naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
9) Przygotowywanie decyzji ustalającej warunki zabudowy.
10) Uzgadnianie z organami określonymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” i prawo ochrony środowiska decyzji ustalającej warunki zabudowy.
11)Przygotowywanie decyzji dotyczących wygaśnięcia warunków zabudowy.
12) Prowadzenie rejestrów wydanych decyzji dotyczących warunków zabudowy oraz decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
13) Współdziałanie ze Skarbnikiem Miasta i Gminy w zakresie dotyczącym finansowania zleceń i rozliczania wykonania opracowań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
14) Przygotowywanie formalno – prawne przetargów na wykonanie opracowań planistycznych wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
15) Wykonywanie innych zadań nie wymienionych powyżej a przewidywanych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Przygotowanie, aktualizacja oraz monitorowanie z udziałem Referatów Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy dokumentów określających kierunki rozwoju gminy, takich jak: Strategia Rozwoju Gminy, Plan Rozwoju Lokalnego, Lokalny Program Rewitalizacji, Plan Rozwoju Miejscowości, w tym:

1) przygotowywanie szczegółowych analiz problemów i zjawisk warunkujących kierunki rozwoju gminy,
2) przygotowywanie projektów dokumentów strategicznych wskazujących możliwe do podjęcia rozwiązania warunkujące rozwój gminy,
3) wdrażanie dokumentów strategicznych gminy,
4) monitorowanie stopnia realizacji dokumentów strategicznych gminy.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14420
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-26 11:07

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21
05-140 Serock

NIP Urzędu Miasta i Gminy Serock 536-00-17-407

NIP Miasta i Gminy Serock
536-17-39-574

Bank Spółdzielczy w Legionowie
05-120 Legionowo, ul. Rynek 4
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

 

Dane kontaktowe

tel.: 22 782 88 00
fax: 22 782 74 99

e-mail: umg@serock.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek
w godz. od 8.00 do 18.00.

od wtorku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00.
 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2182475
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-11 12:34

Stopka strony