Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski

Kalendarium

«kwiecień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.serock.pl

Treść strony

Referat GP

Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

Kierownik Referatu:  Jakub Szymański, tel. 22 782 88 31, pok. 52 II piętro

Gospodarka gruntami:
Agnieszka Skurzewska, tel. 22 782 88 28, pok. 50 II piętro
Ewa Piechór, tel. 22 782 88 28, pok. 50 II piętro
Marta Mierzwa, tel. 22 782 88 29, pok. 50 II piętro
 Ewa Kuchta, tel. 22 782 88 27, pok. 51 II piętro

Planowanie przestrzenne:
Kamil Suska, tel. 22 782 88 26, pok. 51 II piętro
Wioleta Brylak, tel. 22 782 88 26, pok. 51 II piętro
Ewelina Kowalczyk, tel. 22 782 88 27, pok. 51 II piętro
Hubert Grzegorczyk, tel. 22 782 88 26, pok. 51 II piętro

1. Do zakresu Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju należą zastępujące zadania własne:
1) Ocena i szacowanie potrzeb w zakresie robót geodezyjno – kartograficznych dla gminy.
2) Zlecanie, nadzór nad wykonywaniem i odbiór robót geodezyjno – kartograficznych.
3) Nadzór nad działalnością wspólnot gruntowych.
4) Prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieniem gminnym:
a) pozyskiwanie mienia komunalnego,
b) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków stanowiących własność gminy,
c) negocjowanie cen za grunty przejmowane pod inwestycje oraz drogi gminne,
d) prowadzenie spraw w zakresie sprzedaży, ustanawiania użytkowania wieczystego, zarządu, użytkowania, najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych,
e) ustalanie opłat wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
f) reprezentowanie gminy we współwłasności nieruchomości,
g) przygotowywanie przetargów,
h) pozyskiwanie gruntów pod drogi gminne,
i) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności,
j) prowadzenie spraw związanych z wypłaceniem odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi gminne,
k) współdziałanie z Referatem Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie pozyskiwania gruntów pod drogi gminne oraz opracowywania wniosków o pozwolenie na budowę dróg gminnych w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
l) sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego,
m) okresowe sporządzanie programów gospodarowania nieruchomościami znajdującymi się w zasobie nieruchomości gminnych.
5) Zarządzanie gruntami, które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste.
6) Tworzenie zasobu nieruchomości komunalnych.
7) Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem terenów pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne i zagrodowe.
8) Prowadzenie ewidencji zabytków.
9) Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu nieruchomości.
10) Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz numeracją porządkową nieruchomości.
11) Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie podziału nieruchomości.
12) Prowadzenie postępowań administracyjnych o rozgraniczeniu nieruchomości.
13) Przygotowywanie wniosków o zasiedzenie gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym na rzecz gminy.
14) Przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej związanych z zakresem działania Referatu.
15) Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałem oraz spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
16) Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy w prawo własności, związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

2. Zadania własne w zakresie planowania przestrzennego:
1) Koordynacja prac związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
2) Okresowe przygotowywanie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
3) Analiza i ocena zgłaszanych wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedstawienie Burmistrzowi wyników tej analizy.
4) Prowadzenia aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gromadzenie i przechowywanie materiałów związanych z tymi planami.
5) Udostępnienie do wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie wypisów i wyrysów z planu.
6) Sporządzenie wszelkich opinii w sprawach objętych zakresem planowania przestrzennego.
7) Koordynacja prac zawiązanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym:
a) zbieranie, analizowanie i opracowywanie merytoryczne wniosków do m.p.z.p.
b) przedkładanie Radzie i Burmistrzowi projektów uchwał
c) przygotowywanie dokumentów formalno – prawnych zgodnie z procedurą określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przesyłanie i publikacje tych dokumentów.
8) Nadzór i wykonywanie obowiązków wynikających ze skutków prawnych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w szczególności naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
9) Przygotowywanie decyzji ustalającej warunki zabudowy.
10) Uzgadnianie z organami określonymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i prawo ochrony środowiska decyzji ustalającej warunki zabudowy.
11)Przygotowywanie decyzji dotyczących wygaśnięcia warunków zabudowy.
12) Prowadzenie rejestrów wydanych decyzji dotyczących warunków zabudowy oraz decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
13) Współdziałanie ze Skarbnikiem Miasta i Gminy w zakresie dotyczącym finansowania zleceń i rozliczania wykonania opracowań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
14) Przygotowywanie formalno – prawne zamówień na wykonanie opracowań planistycznych wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
15) Wykonywanie innych zadań nie wymienionych powyżej a przewidywanych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
16) Prowadzenie spraw, w tym przygotowywanie projektów uchwał wynikających z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących w zakresie działania Referatu.
17) Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem lokalizacji celu publicznego.
18) Prowadzenie spraw, w tym przygotowywanie projektów uchwał związanych z ustalaniem zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
19) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, w szczególności obejmujących przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, specjalnej strefy rewitalizacji, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowych planów rewitalizacji.

3. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem rozwoju lokalnego, w tym:
1) Przygotowanie, aktualizacja oraz monitorowanie dokumentów określających kierunki rozwoju gminy, w szczególności  Strategii Rozwoju Gminy.
2) Wyznaczanie w oparciu o ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "stref gospodarczych" oraz gromadzenie danych dotyczących nieruchomości na nich zlokalizowanych,
3) Promocja nieruchomości zlokalizowanych w wyznaczonych strefach gospodarczych, ukierunkowana na pozyskanie inwestorów,
4) Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie promocji nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych pod działalność gospodarczą.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28314
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-06 09:51:26