Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski

Kalendarium

«styczeń 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.serock.pl

Treść strony

Referat GP

Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

Kierownik Referatu:  Jakub Szymański, tel. 22 782 88 31, pok. 52 II piętro

Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami - Agnieszka Skurzewska, tel. 22 782 88 28, pok. 50 II piętro
Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami - Marta Mierzwa, tel. 22 782 88 29, pok. 50 II piętro
Podinspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami - Ewa Kuchta, tel. 22 782 88 27, pok. 51 II piętro
Inspektor ds. planowania przestrzennego - Kamil Suska, tel. 22 782 88 26, pok. 51 II piętro
Podinspektor ds. planowania przestrzennego - Wioleta Brylak, tel. 22 782 88 26, pok. 51 II piętro
Podinspektor ds. planowania rozwoju lokalnego - Ewelina Kowalczyk, tel. 22 782 88 27, pok. 51 II piętro

1. Do zakresu Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju należą zastępujące zadania własne:

1) Ocena i szacowanie potrzeb w zakresie robót geodezyjno – kartograficznych dla gminy.
2) Zlecanie, nadzór nad wykonywaniem i odbiór robót geodezyjno – kartograficznych.
3) Nadzór nad działalnością wspólnot gruntowych.
4) Prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieniem gminnym:
a) pozyskiwanie mienia komunalnego,
b) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków stanowiących własność gminy,
c) negocjowanie cen za grunty przejmowane pod inwestycje oraz drogi gminne,
d) prowadzenie spraw w zakresie sprzedaży, ustanawiania użytkowania wieczystego, zarządu, użytkowania, najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych,
e) ustalanie opłat wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
f) reprezentowanie gminy we współwłasności nieruchomości,
g) przygotowywanie przetargów,
h) pozyskiwanie gruntów pod drogi gminne,
i) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności,
j) prowadzenie spraw związanych z wypłaceniem odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi gminne,
k) współdziałanie z Referatem Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie pozyskiwania gruntów pod drogi gminne oraz opracowywania wniosków o pozwolenie na budowę dróg gminnych w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
l) sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego,
m) okresowe sporządzanie programów gospodarowania nieruchomościami znajdującymi się w zasobie nieruchomości gminnych.
5) Zarządzanie gruntami, które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste.
6) Tworzenie zasobu nieruchomości komunalnych.
7) Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem terenów pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne i zagrodowe.
8) Prowadzenie ewidencji zabytków.
9) Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu nieruchomości.
10) Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz numeracją porządkową nieruchomości.
11) Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie podziału nieruchomości.
12) Prowadzenie postępowań administracyjnych o rozgraniczeniu nieruchomości.
13) Przygotowywanie wniosków o zasiedzenie gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym na rzecz gminy.
14) Przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej związanych z zakresem działania Referatu.
15) Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałem oraz spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
16) Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy w prawo własności, związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

2. Zadania własne w zakresie planowania przestrzennego:
1) Koordynacja prac związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
2) Okresowe przygotowywanie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
3) Analiza i ocena zgłaszanych wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedstawienie Burmistrzowi wyników tej analizy.
4) Prowadzenia aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gromadzenie i przechowywanie materiałów związanych z tymi planami.
5) Udostępnienie do wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie wypisów i wyrysów z planu.
6) Sporządzenie wszelkich opinii w sprawach objętych zakresem planowania przestrzennego.
7) Koordynacja prac zawiązanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym:
a) zbieranie, analizowanie i opracowywanie merytoryczne wniosków do m.p.z.p.
b) przedkładanie Radzie i Burmistrzowi projektów uchwał
c) przygotowywanie dokumentów formalno – prawnych zgodnie z procedurą określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przesyłanie i publikacje tych dokumentów.
8) Nadzór i wykonywanie obowiązków wynikających ze skutków prawnych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w szczególności naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
9) Przygotowywanie decyzji ustalającej warunki zabudowy.
10) Uzgadnianie z organami określonymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i prawo ochrony środowiska decyzji ustalającej warunki zabudowy.
11)Przygotowywanie decyzji dotyczących wygaśnięcia warunków zabudowy.
12) Prowadzenie rejestrów wydanych decyzji dotyczących warunków zabudowy oraz decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
13) Współdziałanie ze Skarbnikiem Miasta i Gminy w zakresie dotyczącym finansowania zleceń i rozliczania wykonania opracowań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
14) Przygotowywanie formalno – prawne zamówień na wykonanie opracowań planistycznych wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
15) Wykonywanie innych zadań nie wymienionych powyżej a przewidywanych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
16) Prowadzenie spraw, w tym przygotowywanie projektów uchwał wynikających z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących w zakresie działania Referatu.
17) Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem lokalizacji celu publicznego.
18) Prowadzenie spraw, w tym przygotowywanie projektów uchwał związanych z ustalaniem zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
19) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, w szczególności obejmujących przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowych planów rewitalizacji.

3. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem rozwoju lokalnego, w tym:
1) Przygotowanie, aktualizacja oraz monitorowanie dokumentów określających kierunki rozwoju gminy, w szczególności  Strategii Rozwoju Gminy.
2) Wyznaczanie w oparciu o ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "stref gospodarczych" oraz gromadzenie danych dotyczących nieruchomości na nich zlokalizowanych,
3) Promocja nieruchomości zlokalizowanych w wyznaczonych strefach gospodarczych, ukierunkowana na pozyskanie inwestorów,
4) Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie promocji nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych pod działalność gospodarczą.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25119
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-05-22 16:43:22